ร่วมมือภาครัฐสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรไทย