อัตราค่าเบี้ยประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โซนเสี่ยงภัยสูง

การประกันภัยพื้นฐาน (ขั้นที่ 1)
ค่าเบี้ยประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 550 บาทต่อไร่
 • รัฐบาลอุดหนุน 90 บาทต่อไร่
 • เกษตรกรจ่าย 460 บาทต่อไร่
วงเงินความคุ้มครอง
 • ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 1,500 บาทต่อไร่
 • ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 750 บาทต่อไร่
การประกันภัยส่วนเพิ่ม (ขั้นที่ 2)
ค่าเบี้ยประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 110 บาทต่อไร่
วงเงินความคุ้มครอง
 • ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 240 บาทต่อไร่
 • ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 120 บาทต่อไร่

โซนเสี่ยงภัยต่ำ

การประกันภัยพื้นฐาน (ขั้นที่ 1)
ค่าเบี้ยประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 150 บาทต่อไร่
 • รัฐบาลอุดหนุน 90 บาทต่อไร่
 • เกษตรกรจ่าย 60 บาทต่อไร่
วงเงินความคุ้มครอง
 • ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 1,500 บาทต่อไร่
 • ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 750 บาทต่อไร่
การประกันภัยส่วนเพิ่ม (ขั้นที่ 2)
ค่าเบี้ยประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่
วงเงินความคุ้มครอง
 • ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 240 บาทต่อไร่
 • ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 120 บาทต่อไร่

โซนเสี่ยงภัยกลาง

การประกันภัยพื้นฐาน (ขั้นที่ 1)
ค่าเบี้ยประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 350 บาทต่อไร่
 • รัฐบาลอุดหนุน 90 บาทต่อไร่
 • เกษตรกรจ่าย 260 บาทต่อไร่
วงเงินความคุ้มครอง
 • ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 1,500 บาทต่อไร่
 • ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 750 บาทต่อไร่
การประกันภัยส่วนเพิ่ม (ขั้นที่ 2)
ค่าเบี้ยประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่
วงเงินความคุ้มครอง
 • ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 240 บาทต่อไร่
 • ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 120 บาทต่อไร่
หมายเหตุ
 • สามารถติดต่อขอทำประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่
 • ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ได้รับการประกันภัยพื้นฐาน (ขั้นที่ 1) ฟรี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ค่าเบี้ยประกันภัยยังไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม
zoning